Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaDołącz do naszego zespołu!
Miasto Józefów - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Dołącz do naszego zespołu!

18 dni temu

Poszukujemy inspektora ds. drogowych w Referacie Gospodarki Komunalnej. Serdecznie zapraszamy do naszego zgranego zespołu!Zakres wykonywanych zadań to m.in:

 • przygotowanie, kompleksowa realizacja i koordynacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem chodników, dróg miejskich (naprawy, remonty, awarie, wprowadzenia i odbiory pasów drogowych, itp.), terenów zielonych, pomników wojennych i miejsc pamięci oraz zimowym utrzymaniem dróg i terenów publicznych – koordynacja „akcji zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym wykonaniem,
 • wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych, wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
 • opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej,
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać i powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • utrzymanie zieleni przydrożnej,
 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami i odszkodowaniami powstałymi w wyniku kolizji na drogach miejskichProwadzenie spraw związanych z:

 • prawidłowym oznakowaniem ulic i placów oraz umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
 • roszczeniami i odszkodowaniami, w związku z kolizjami na drogach miejskich lub ich stanem,
 • wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • prowadzeniem książki obiektu budowlanego dla budynków Urzędu Miasta, fontanny miejskiej i tężni,
 • przygotowaniem, kompleksową realizacją i koordynacją zadań związanych z remontami budynków Urzędu Miasta oraz budynków użyteczności publicznej,
 • prawidłowością wykonywania usług na rzecz miasta przez Zakład Obsługi Piękne Miasto oraz inne podmioty,
 • prawidłowością funkcjonowania fontanny, tężni, źródeł wody pitnej i instalacji nawadniających zainstalowanych na terenie miasta,
 • monitoringiem nieczynnego składowiska odpadów komunalnych.Poszukujemy osoby, która:

 • ma wykształcenie wyższe techniczne,
 • staż pracy – minimum 3 lata na podstawie umowy o pracę, w tym minimum 1 rok pracy przy przygotowaniu, projektowaniu, realizacji lub nadzorowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • zna przepisy wynikające z ustaw o samorządzie gminnym, drogach publicznych, o ruchu drogowym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych,
 • potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy,
 • potrafi sprawnie i samodzielnie pozyskiwać informacje do wykonywania zadań,
 • jest kreatywna, odpowiedzialna i odporna na stres, potrafi pracować w zespole,
 • jest konsekwentna i precyzyjna w wykonywaniu powierzonych zadań;Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 7 czerwca 2024 r. pod adresem: Urząd Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 – Biuro Obsługi Klienta w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej


Pełna treść ogłoszenia: https://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=230067 .


Zapraszamy!


(Miasto Józefów)

Galeria

 • cv.jpg